Personuppgifter & GDPR

Information om hur vi på Polymore AB hanterar GDPR

Senast uppdaterat: 2018-05-23

 

Vilka personuppgifter hanterar vi

 

Polymore har endast företag som kunder. I syfte att kontakta potentiella kunder och att upprätthålla en affärsrelation med våra befintliga kunder kan vi samla in personuppgifter i form av förnamn, efternamn, befattning, avdelning, telefonnummer samt e-postadress

Vi hanterar endast personnummer i det fall vår kund är en enskild firma. Endast för våra anställda hanterar vi personnummer för fysiska personer samt privata bostadsadresser.

Personuppgifterna utöver anställd personal, samlas in manuellt genom att vi hittar publik information på webben (t ex på hemsidor, eniro.se, allabolag.se, hitta.se, Google och andra webbplatser) samt genom att personuppgifterna lämnas till oss frivilligt t ex vid begäran om offert eller vid beställning.

 

Vi lagrar personuppgifter tills vidare och raderar personuppgifter snarast på begäran.

Personuppgifter som samlats in av Polymore lämnas endast ut till anställda inom Polymore. Personuppgifter kan även hanteras och lagras i externa system enligt nedan. Se även mer information om hur vi lämnar ut personuppgifter under ”Begäran om dina personuppgifter”.

 

Var lagrar och hanterar vi personuppgifter

Polymore kan hantera och lagra personuppgifter i lokala och externa system. Polymore är enligt GDPR ansvarig för all information vi hanterar och lagrar i både egna och externa system. Vi är även ansvariga för att dokumentera och informera om hur vi hanterar personinformation samt att på begäran radera eller lämna ut personuppgifter elektroniskt.

 

Personuppgifter i våra system

Vi använder ett affärssystem för orderhantering, offerter, fakturering, bokföring och säljstöd (CRM) för befintliga och potentiella företagskunder samt leverantörer och samarbetspartners. I detta system kan vi kopplat till ett företag hantera personuppgifter som befattning, avdelning, förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer. Lagringen av data till dessa system sker på vår server i våra lokaler.

Vi kan använda uppgifterna för att kunna upprätthålla kontakt med våra kunder, leverantörer och partners. Polymore skickar inte ut någon form av nyhetsbrev.

Kontakta oss om du vill begära dina personuppgifter från oss, begära rättelse eller om du vill att vi raderar dina personuppgifter.

 

Begäran om dina personuppgifter, rättelser och raderingar

Dataskyddsförordningen GDPR innebär att Polymore är skyldig att på begäran lämna information till den registrerade om vilka uppgifter vi behandlar om dig. Informationen ska lämnas till dig kostnadsfritt. Polymore ska också på begäran lämna ytterligare information, t ex om hur länge personuppgifterna kommer att lagras och att du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

På begäran har du också rätt att få ut informationen elektroniskt från oss.

Innan vi lämnar ut personuppgifter kommer vi säkerställa att begäran verkligen kommer från den person som vi har uppgifter om.

Kontakta oss om du vill ha information, begära rättelse eller radering av dina personuppgifter.

 

Felaktiga personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in är publika eller har lämnats till oss frivilligt av personen i fråga. Det kan ändå bli fel i våra register pga manuell hantering av personuppgifterna. Om vi upptäcker felaktigheter rättar vi dessa omgående och informerar de som har tillgång till informationen, dvs de anställda inom Polymore.

 

Om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av Polymore har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.